ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ

Βεγγαλικό Mr Light 2

Το Mr Light 2 εΙναι Ενα βεγγαλικό εκδηλΩσεων για ευρεΙα χρΗση για κΑθε εΙδους αθλητικΗς εκδΗλωσης,

για εορτΕς και για γΑμους. Η διΑρκεια καΥσης εΙναι απΟ 60 έως 90 δευτερΟλεπτα ανΑλογα το χρΩμα,
μεγαλΥτερη από παρΟμοια βεγγαλικΑ. Για να το πυροδοτΗσουμε,
αφαιροΥμε και απομακρΥνουμε το πΑνω πλαστικΟ κΑλυμμα,
αφαιροΥμε το κΑτω πλαστικΟ μΕρος και το τρΙβουμε σαν σπΙρτο στο επΑνω γυμνΟ μΕρος.
Η χρΗση να γΙνεται μΟνο σε υπαΙθριους χΩρους και μακριΑ απΟ το πρΟσωπΟ σας,
απΟ Αλλους ανθρΩπους, ζΩα και αντικεΙμενα.Οι κανΟνες στα βεγγαλικΑ πρΕπει να τηροΥνται κατΑ γρΑμμα.
ΔιατΙθεται σε πολλΑ χρΩματα Οπως κΟκκινο,πρΑσινο,μπλε,κΙτρινο,λευκΟ.
ΚατΑ τη διΑρκεια της χρΗση του θα πρΕπει να στεκΟμαστε σε τΕτοια θΕση οΥτως Ωστε ο αΕρας
να κατευθΥνει τον καπνΟ αντΙθετα απΟ το πρΟσωπΟ μας.
ΜΟνο για εξωτερικΗ χρΗση.Καπνογόνο ημέρας και 3 βεγγαλικά χειρός. Πλήρες ναυτιλιακό σετΗ Pyrotechnics.gr για ναυτιλιακή χρήση διαθέτει καπνογόνα και βεγγαλικά αυστηρά μόνο με την ημερομηνία του μήνα που διανύουμε και όχι περασμένων μηνών . Το ναυτιλιακό σετ περιέχει συνολικά τέσσερα εγκεκριμένα από το υπουργείο ναυτιλίας σωστικά προϊόντα. Ένα καπνογόνο ημέρας και τρία βεγγαλικά σήματα .Είναι απαιτητό από το λιμενικό να υπάρχουν σε κάθε πλεούμενο και ανάλογα με το μέγεθος του σκάφους καθορίζονται και τα τεμάχια που θα χρειαστείτε . Όλες οι ερασιτεχνικές βάρκες καλύπτονται από το συγκεκριμένο πακέτο επαρκώς .Η διάρκεια ζωής τους είναι τρία χρόνια και μετά πρέπει να γίνεται αντικατάσταση. Έτσι αναζητήστε προϊόντα με ημερομηνία κατασκευής κοντινή της τρέχουσας . Αποφύγετε καταστήματα με ναυτιλιακά είδη που δε διαθέτουν νόμιμη άδεια πώλησης πυροτεχνημάτων που σίγουρα δε θα έχουν βεγγαλικά και καπνογόνα του τρέχοντος μηνός. Το υπουργείο ναυτιλίας στην ορολογία του αναφέρει το βεγγαλικό με την ονομασία Σήμα χειρός ερυθρό ναυτιλίας . Το Καπνογόνο το αναφέρει σαν Σήμα κινδύνου καπνού ημέρας .Και τα δύο σωστικά μέσα έχουν την εμπορική ονομασία Ποσειδών 2 .